Pruszków, 13.06.2016. Minister spraw wewnêtrznych i administracji Mariusz B³aszczak (L) i komendant g³ówny policji nadinspektor Jaros³aw Szymczyk (P), podczas konferencji prasowej po spotkaniu dotycz¹cym za³o¿eñ mapy zagro¿eñ bezpieczeñstwa, 13 bm. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Mapa ma za zadanie dostarczanie mieszkañcom wiedzy o stanie bezpieczeñstwa w ich mieœcie i umo¿liwia im zg³aszanie miejsc niebezpiecznych. Pozwoli równie¿ na skuteczniejsz¹ pracê policji. (zuz) PAP/Tomasz Gzell ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. B³aszczak: powstanie interaktywna mapa dot. zagro¿eñ***
Міністр внутрішніх справ Польща Маріуш Блащак зазначив, що новий сервіс не замінить номерів екстреної служби

Міністерство внутрішніх справ Польщі запускає проект Інтернет-карти загроз безпеці громадян. Віднині кожен громадянин може за допомогою Мережі визначити місце, де, на його думку, виникають небезпечні ситуації. Про це повідомляє Польське радіо.

Після реєстрацїі такого повідомлення поліція буде зобовʼязана перевірити його та відреагувати відповідним чином. Сервіс пропонує можливість повідомити про загрозу анонімно.

Міністр внутрішніх справ Польща Маріуш Блащак зазначив, що цей сервіс не замінить номерів екстреної служби «112» та «997».

Пілотний проект запускається у Поморському й Підляському воєводствах, а також у Варшавській агломерації. Восени МВС Польщі збирається запустити проект на території всієї країни.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ